آپلود عكس , آپلود رایگان عكس , آپلود تصویر , آپلود فایل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا علوم ماوراء - هاله نورانی(3) g
 

هاله نورانی(3)

نوشته شده توسط :محمد اکبری
یکشنبه 16 مرداد 1390-11:49 ق.ظ

جایی آرام وراحت وساکت اختیارکرده چشمانتان رابسته ونفس عمیق بکشید . وبدن خود را لَخت کنید وچشمانتان رابازکنید مطمئن شوید نور اتاق ملایم است وزیاد تاریک یا روشن نیست طوری بنشینید که نورازپشت به شما بتابد نوروبازتاب آن نباید مستقیم به شما بخورد نوک انگشتان اشاره تان رابه هم نزدیک کنید ( فاصله شان حدود 5 میلیمتر).

ومدت ده ثانیه به بین آن خیره شوید سپس آنهارا آهسته ازهم دورکنید.

متوجه رشته ای تقریبا نامریی می شوید که کش می آید ونوک انگشتانتان را به هم وصل می کند . حتی اگرآنهارا آهسته ازهم دورکنید ممکن است اولین دفعه نوک انگشتانتان وقتی به فاصله یک سانتی برسد این اتصا ل ناپدید شود به هرحال باچندتمرین متوجه خواهید شد که حتی اگرشما انگشتانتان را ده تا دوازده سانت دورکنید آن اتصال باقی می ماند.

اگربرای دیدن این رشته انرژی مشکل دارید:

دوباره آزمایش رابا نورکم ترانجام دهید بعضی ها با یک صفحه سفید پشت انگشتانشان راحت ترند بعضی هاهم باصفحه ای تیره تر. اماتوجه کنید باتمرین بیشتراین کاربرای شما راحت ترخواهد شد.

تمرین2 "حالاهاله خود راببینید "

برای دیدن هاله نورانی نیازبه اتاقی دارید که رنگ شده باشد . رنگ سفید یا شیری ارجحیت دارد . نوراتاق راملایم کنید ودرفاصله چند متری روبه دیواربایستید دست راست خودرادرازکنید و بالا ببرید تا نوک انگشتانتان رو به سقف باشد  ازلابلای انگشتان خود به دیوارنگاه کنیدتوجّهتان به جای دست خود به دیوار باشد بعد چند لحظه یامدتی متوجه می شوید دست شماهاله مشخصی دارد که تقریبا بی رنگ یاخاکستری کمرنگ است به نظرمیرسدودراطراف دست وانگشتانتان قراردارد وقتی توانستید آنراببینیدحواس خود را روی هاله متمرکزکنید دراین موقع معمولاغبارمحومی شود این باربا تمرکزبیشترآن قدرتمرین کنید تا آن راراحت ببینید . شمابعد مدتی که به دیدن هاله نورانی عادت کنید رنگها کم کم برای شمانمایان میشوند سعی نکنید همه ی حواستان را برای دیدن رنگ بگذارید اجازه دهید این توانایی کم کم خودرانشان دهد این تمرین برای شروع بسیارمفید است ودراصل پایه یدیدن هاله است تاخود رابه دیدن هاله عادت داده ورنگها رابعد دیدن غبارخاکستری ببینید .

ادامه تمرین2

تمرین رابادیگردستتان انجام دهیدوبعد سعی کنید درشرایطی که نوربیشتراست این کاررا انجا م دهید وقتی درابتدای کارهستید وهنوز به دیدن هاله عادت نکردید نورکم بهتراست.

آزمایش رابادیگرقسمتهای بدنتان هم انجامدهیدبیشترمواقع به خصوص برای مبتدیان لباس جلوی دید را می گیرد بهتراست تمرین رابا بدن نیمه برهنه انجام دهید.

حتی اگرعینکی هم هستید بدون عینک می توانید هاله را به خوبی ببینید.

تمرین دونفره (تمرین 3): ازاینجا شما نیازبه یک دوست همعقیده خود دارید تادر انجام تمرینات شما را یاری کند.

ازدوستتان بخواهید مقابل دیوار رنگ شده بایستد خودتان چند متر ی عقب تر بایستید وبه جهتی که دوستتان ایستاده نگاه کنید اماحواستان به دیوار پشت سراوباشد با تنفس عمیق خود را آرام کرده ومحل باید مرتب وساکت باشد تا نتیجه درست باشد . درحین خیره شدن به دیوار اطراف دوستتان ممکن است چشمانتان سنگین شده وحالت خیره به خود بگیرد که مفید است دراین مواقع ممکن است احساس عجیبی به شما دست دهد اما ناگهان متوجه خواهید شد هاله ای غبارمانند دورسر دوستتان را احاطه کرده است شما آن را در محدوده دید خود خواهید دید ممکن است فقط هاله دور سر و گردن دوستتان را ببینید چون لباس او باعث انقباض هاله نورانی است درضمن انرژی که ازسرانسان ساطع می شود مرئی ترازدیدن هاله دراطراف قسمت های دیگراست به محض اینکه هاله را دیدید سعی کنیدبرآن متمرکزشوید چند باراول هاله هنگامی که به آن نگاه می کنیدممکن است محوشود ولی مقاومت کرده  ودوباره تمرکزکنید تاجایی که وقتی به هاله نگاه می کنید محونشود . دائم آن را زیرنظربگیرید می بینید که درحال حرکت است .وقتی پلک بزنید امکان دارد چندلحظه ای ناپدید ودوباره پدیدارشوداین تمرین را درهرزمان ونوری انجام دهید حتی درفضای آزاد . هاله نورانی درهوای آزاد منبسط تراست این تمرینات رادرجاهای شلوغ انجام دهید مثل یک پاساژ یاخیابان تاجایی که هاله هرکه راخواستید درچندین لحظه به راحتی ببینید . راز دیدن هاله در پشتکار،تمرین وصبر است.

چندین سوال وجواب:

1:رنگ های هاله راچگونه راحت ترببینم؟

جواب:بعدتمرینات زیاد وعادت به دیدن هاله نورانی به قصد دیدن رنگها آزمایش 2و3 را انجام دهید .آزمایش 2 (دست خودتان ) راحت تراست

2:روش دیگری برای دیدن هاله نورانی به سبک تمرین 3 وجود دارد؟

جواب: بله به جای خیره شدن به دیوار به پیشانی دوست تان خیره شوید وبرآن قسمت تمرکز کنید سپس محدوده دید خود رابه آرامی گسترش دهید ابتدابه چپ وراست سپس به بالاوپایین نگاه کنید . متوجه خواهید شد که وقتی محدوده دید شما درجهات مختلف وسعت یافت چشمانتان کم کم ازحالت تمرکزکانونی خارج وغبارکمرنگی دورسردوستتان نمایان میشود بعدازتمرکزبیشترمتوجه خواهید شدغبارتبدیل به هاله نورانی مشخصی میشود وواضح ترخواهد شد . روی هاله متمرکزشویدواگرناپدیدشددوباره ماننددفعات قبل با تمرکزوتمرین بیشترروی هاله خیره شوید ورنگ آن وتغییراتش راببینید .تمرین 5 میتواند ترکیبی ازتمرینات قبلی باشد.

تبریک میگویم شماروش دیدن هاله رایاد گرفتید وحالامیتوانید درهرکجا باهرشرایطی هاله نورانی افراد راببینید وباآگاهی قبلی که ازرنگها دارید شخصیت افراد را درک کنید.

1)      نادی ها (کانالهای انرژی) :

حال که با هاله خود آشنا شدید و فرا گرفتید چگونه آن را ببینید نوبت آن رسیده تا با نادی ها یا همان کانال های سیستم انرژیکی بدن آشنا شوید.

در سیستم انرژی انسان نادی ها مانند رگ ها عمل می کنند همان گونه که کلمه نادی (nade-eye) به معنای رگ می باشد اما تفاوت آن با رگ های جسم انسان این است که در این رگ ها به جای خون انرژی حیات بخشی وجود دارد که مانند خون پر اهمیّت است وبدون آن انسان نمی تواند به حیات روی کره زمین ادامه دهد.نادی ها پِرانا یا همان انرژی حیات را در تمام سیستم انرژی انسان حمل می کنند.

یکی از راه هایی که ما انرژی حیات را از هستی دریافت می کنیم از راه تنفّس استپس تنفس درست اهمیت زیادی دارد.

درمتون قدیمی در باب تعداد نادی ها به طور متوسّط در بدن انرژیکی هر انسان به 72000و یا به350000 اشاره شده است.

سیاهرگ ها،سرخرگ هاومویرگ ها قطر متفاوتی دارند.سیاهرگ ها وسرخرگ ها اصولا بدلیل قطر زیادتر نسبت به مویرگ ها از اهمیت بالاتری برخوردارند ولی هر سه خون را منتقل می کنند.

در بدن انرژیکی هم این مسئله صدق می کند وسه نادی اصلی نسبت به بقیه نادی هاوجود دارد که اصلی ترین آن ها "ساشامنا" و دو نادی مهم دیگر که به صورت مارپیچ دور آن می پیچند "پینگالا"و"آیدا"نام دارند.

ساشامنا در طول ستون فقرات ودر امتداد چاکرا های اصلی قرار دار و آن ها را به هم متصل می کند .

نادی "پینگالا"انرژی خورشید را جذب کرده و به بدن انرژیکی انسان می رساند.

نادی"آیدا"  انرژی  ماه را جذب کرده وبه بدن انرژیکی انسان می رساندو هر دو نادی سیستم انرژی انسان را ترمیم و شارژ می کند.

منابع: کتاب هاله نورانی جزوهی چاکرا ها نوشته سودابه یزدی

جمع آوری و تدوین محمد اکبری

ادامه دارد...

درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:


The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic